Friday, December 9, 2011

Kent Ridge Park- A Photoblog

Quantcast When I was a kid, I liked very much the books about 'Tarzan', that fictitious character supposed to have been raised by the Mangani 'Great apes', in the Jungles. I used to be absolutely thrilled by the way this guy could jump from a tree to another by swinging with the help of  aeriel roots of the tall jungle trees. I always secretly wished to carry out this feat, which I knew was quite impossible. Two days back, this secret wish from my childhood, was suddenly fulfilled at least partially. Even though I was not able to swing from a tree to another, I could at least manage to walk from a tree top to another and then again to another. 
It is said that in the mind of each and every adult, there is always a young boy or a girl, who has all kinds of wishes. Just to fulfill such wishes of young boys or girls inside us, a 'Canopy walk' has been built in Singapore recently.


माझ्या लहानपणी मला ‘टारझन’ची पुस्तके फार आवडत असत. त्याचे ते जंगलामधल्या उंच उंच झाडावरून झोके देत संचार करणे मला एकदम थ्रिल्लिंग वाटत असे. आपल्याला पण असे करता आले पाहिजे असे मला नेहमी वाटे. माझी लहानपणची इच्छा दोन दिवसापूर्वी एकदम पूर्ण झाली. अगदी झोके देत जरी जमले नाही तरी झाडांच्या शेड्यांजवळून चालत, एका झाडापासून दुसर्‍या झाडापर्यंत व तिथून तिसर्‍या झाडापर्यंत असे मी चालू शकलो. सिंगापूरच्या केंट रिज पार्कमधे, आपल्या सगळ्यांच्यातच, जो एक लहान मुलगा किंवा मुलगी दडलेली असते, खास त्यांच्यासाठीच हा कॅनपी वॉक तयार केला आहे.सुरवातीची चढण तर एकदम सोपी!
photo2
आता पायाना जरा चढण कळायला लागली!
photo3
अरे! बोलता बोलता बरेच वर आलो.
photo4
अरे बापरे! अजून बराच पल्ला गाठायचा आहे.
photo5
हुश्श! वर तर पोचलो. चला आता झाडांच्या शेंड्यांवर.
photo6
ग्रेट! झाडांच्या टोकाना हात पण लावता येतो आहे.
photoblog7
वाट आणखी आणखी वळणाची होते आहे.
photo8
आता तर घनदाट जंगलातच
photo9
पोचलो बुवा जमिनीवर. इथेच बरे वाटते आहे. कसे हे प्राणी सतत झाडांच्या टोकावर कसे रहातात देव जाणे!

No comments:

Post a Comment